Velkommen til oss.

Advokat og juridisk bistand

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av kvalitet, og at det skal gjenspeiles i jobben vi utfører. God kvalitet sikrer deg som fornøyd kunde.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Vi tilbyr juridisk bistand innen forskjellige områder

Personskader

Les mer ...

Trafikkskader

Les mer ...

Pasientskader

Les mer ...

Yrkesskade

Les mer ...

Erstatningsrett

Les mer ...

Forsvarer

Les mer ...

Fast eiendom

Les mer ...

Eiendomsmegling

Les mer ...

Fri rettshjelp

Les mer ...

Arbeidsrett

Les mer ...

Arv - skifte

Les mer ...

Familierett

Les mer ...

Hunderett

Les mer ...

Om oss

Hvem er vi?

Meget erfaren advokat som har spisskompetanse på ulike fagområder.

Vi foretar 1/2 time gratis vurdering av din sak og gir forslag til eventuell videre saksgang.

  • Selskapsrett, etablering, kjøp og salg av selskaper.
  • Betydlig erfaring som forsvarer i alle typer straffesaker.
  • Bistandsadvokat.
  • Utvikling av fast eiendom, eiendomsmegling.
  • Familierett, barnefordeling og skilsmisse, samlivsavtaler.
  • Arv og testament, Forvaltningsrett, arbeidsrett og forsikringsrett.
  • Pasientskader, yrkeskader, trafikksaker, voldsoffererstatning og erstatningsrett.

Kontoret samarbeider med andre advokater med samme fagområder.

Advokatsalær

Advokatsalær

Advokaten kan fritt bregne sitt salær med den begrensing at det ikke må være urimelig

Utgangspunktet er at klienten er ansvarlig for advokatens salær uavhengig av sakens utfall. Hovedgrunnlaget for salærberegningen er medgått arbeidstid i henhold til spesifiserte timelister.

For øvrig kan hensyntas oppdragets omfang og kompleksitet.

Vårt timesalær utgjør for tiden:

Fra kr. 2.250 inkl. 25 % m.v.a. til kr. 2.875 inkl. 25 % m.v.a.

For saker med fri rettshjelp betales kr. 1.356 inkl. 25 % m.v.a. pr. time. Klienten betaler her en egenandel for fritt rettsråd tilsvarende timesatsen for 1 time.

Det betales ikke m.v.a. av egenandelen.

For testamenter, ektepakt eller lignende dokument som kan utformes etter en kort saksforberedelse og konferanse avkreves et salær på kr. 3.375 inkl. m.v.a.

Der arbeidet blir mer omfattende beregnes vanlig timepris.

I den grad fri rettshjelp fra det offentlige kan oppnås skal advokaten informere om dette. Videre skal advokaten klarlegge om klienten har en rettshjelpforsikring som kan komme til anvendelse. Slik forsikring kan være tilknyttet til villaeierforsikring eller innboforsikring, eventuelt kollektiv forsikring. Forsikringen kommer først til anvendelse fra det tidspunkt det er konstatert en tvist.

Forsikringssummen vil normalt være kr. 100.000 avhengig av hvilket forsikringselskap som benyttes. Egenandelen vil normalt være kr. 4.000 i fast egenandel og i tillegg 20 % av det overskytende beløp som kreves dekket. Hvis salæret er kr. 20.000 må klienten først dekke kr. 4.000 som fast egenandel, og deretter 20 % av de resterende kr. 16.000. Total egenandel blir således kr. 7.200.

I saker for Pasientskadeerstatningen (NPE) dekker normalt ikke NPE klientens utgifter til egen advokat i forbindelse med behandlingen av ansvarsspørsmålet. NPE dekker i utgangspunktet rimelige og nødvendige utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen. For klager til Pasientskadenemnda dekkes utgifter til juridisk bistand dersom klienten får medhold i klagen. Rettshjelpsforsikringen dekker ikke advokatutgifter ved behandlingen i NPE. Advokatutgifter ved avslag i Pasientskadenemnda dekkes først av rettshjelpsforsikringen hvis saken bringes inn for domstolene.

I trafikksaker er den ansvarlige motorvogns forsikringsselskap forpliktet til å dekke skadelidtes utgifter til advokat. En rettshjelpsforsikring vi også kunne benyttes til å dekke disse utgifter fra det tidspunkt det foreligger en tvist mellom skadelidte og selskapet. Tvist anses oppstått hvis det er uenighet om ansvaret eller den tilbudte erstatning.

Ved yrkesskader vil det ansvarlige forsikringsselskap normalt dekke utgifter til skadelidtes advokat hvis selskapet erkjenner ansvar.

Flere artikler

BEVISBYRDE VED PROMILLEKJØRING

Les mer ...

Advokat kan ikke straffes

Les mer ...

Hundesaker

Les mer ...

Offentligrettslig erstatningsansansvar

Les mer ...

Husleiebetaling for husrom

Les mer ...

KJØP AV FAST EIENDOM - BETYDNINGEN AV STANDARDHEVING VED MANGELSVURDERING

Les mer ...

STRAFFUTMÅLING VED GROV KORRUPSJON BEGÅTT I UTLANDET

Les mer ...

PASIENTSKADEERSTATNING OG INFORMASJON OM RISIKO FOR FREMTIDIG SYKDOM

Les mer ...

YRKESSKADEERSTATNING FOR KVIKKSØLVSKADE

Les mer ...

IKKE ERSTATNING ETTER BILANSVARSLOVEN

Les mer ...

ÅRSAKSSAMMENHENG MELLOM VAKSINE OG SKADE

Les mer ...

YRKESSKADER - FRITIDSSKADER

Les mer ...

ANSVAR FOR HUND - ERSTATNING

Har du tenk over hvilket ansvar du har som hundeeier ? Er den hund som du ønsker å anskaffe eller allerede er eier av en hund som du føler deg komfortabel med ? Er du i stand til å kontrollere hunden i en vanskelig situasjon i forhold til andre hunder, eller personer ?

Det kan være fornuftig å tenke igjennom hvilken risiko du vil påta deg i forhold til hunden.

Hva skjer hvis hunden slipper løs eler treffer en annen hund eller andre dyr ?

Hvert år skjer det flere tusen angrep av hund som kan føre til alvorlige personskader.

Hundebitt kan gi varige skader av muskler, sener og nerver. Angrep av hund kan føre til amputasjonsskader (f. eks. fingre, ører og nese).

Skadefølgen kan påvirke evnen til å stå i jobb eller evnene til praktiske gjøremål. Da angrep av hund er skremmende og ofte skjer plutselig og uten varsel kan de også resultere i psykiske skader.

Les mer ...

KORONA SOM YRKESSYKDOM

At sykdommen nå er godkjent som yrkessykdom har betydning både i forhold til forsikringsrettighetene og i forhold til NAV

Les mer ...

Kontakt oss

928 64 295
Ågårdvegen 19, 2611 LILLEHAMMER
Orgnr 877 567 672

Adresse

Ågårdveien 19

2611 Lillehammer

Postadresse

Boks 3004 Roterud

2623 Lillehammer

Personvernerklæring

Les mer ...
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.